کارگاه فنون و مهارت های تدریس در محیط یادگیری الکترونیکی

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات اجرائی جذب

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

حقوق بیمه ارشد دکتر کوشا

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند حقوق بیمه ارشد دکتر کوشا حقوق بیمه ارشد دکتر کوشا دی ۱۱, ۱۳۹۹ ارائه حقوق بیمه ارشد دکتر کوشا حقوق بیمه ارشد دکتر کوشا آذر ۲۷, ۱۳۹۹ ارائه حقوق… ادامه خواندن حقوق بیمه ارشد دکتر کوشا

همایش روز دانشجو

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد. جلسه در حال ضبط توضیح تاریخ پیوند همایش روز دانشجو همایش روز دانشجو آذر ۱۵, ۱۳۹۹ ارائه

گروه حقوق جزا و جرم شناسی

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

گروه معارف اسلامی

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

گروه حقوق ثبت

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

گروه حقوق عمومی و بین الملل

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

گروه حقوق خصوصی

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

مباحثات طرح اندیشه مطهر 10

نام: کد دسترسی: جمع کردن موارد ضبط شده این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.