کمیته منتخب


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

مالکیت فکری استاد امیر اسلامی تبار


جمع کردن موارد ضبط شده

مالکیت فکری استاد امیر اسلامی تبار
مالکیت فکری استاد امیر اسلامی تبار
دی ۱۶, ۱۴۰۲
مالکیت فکری استاد امیر اسلامی تبار
مالکیت فکری استاد امیر اسلامی تبار
دی ۱۷, ۱۴۰۲

تجارت تطبیقی استاد عزیزیانی


جمع کردن موارد ضبط شده

تجارت تطبیقی استاد عزیزیانی
تجارت تطبیقی استاد عزیزیانی
دی ۱۷, ۱۴۰۲
تجارت تطبیقی استاد عزیزیانی
تجارت تطبیقی استاد عزیزیانی
دی ۱۷, ۱۴۰۲

آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور


جمع کردن موارد ضبط شده

آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۱۴, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۱۴, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۱۴, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۲۱, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۱۴, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۲۱, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۲۱, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
آئین دادرسی کیفری (2) استاد دکتر سیاهپور
دی ۲۱, ۱۴۰۲

حقوق ثبت استاد ابوالفضل محبی


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق ثبت استاد ابوالفضل محبی
حقوق ثبت استاد ابوالفضل محبی
دی ۱۸, ۱۴۰۲
حقوق ثبت استاد ابوالفضل محبی
حقوق ثبت استاد ابوالفضل محبی
دی ۱۸, ۱۴۰۲

پزشکی قانونی استاد محمد کاظمیان


جمع کردن موارد ضبط شده

پزشکی قانونی استاد محمد کاظمیان
پزشکی قانونی استاد محمد کاظمیان
دی ۱۶, ۱۴۰۲
پزشکی قانونی استاد محمد کاظمیان
پزشکی قانونی استاد محمد کاظمیان
دی ۱۳, ۱۴۰۲

متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی


جمع کردن موارد ضبط شده

متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
بهمن ۲۲, ۱۴۰۲
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
متون فقه 7 استاد سیدمحمد یوسفی
بهمن ۱۴, ۱۴۰۲

داوری بین المللی استاد دکتر حسن بابایی


جمع کردن موارد ضبط شده

داوری بین المللی استاد دکتر حسن بابایی
داوری بین المللی استاد دکتر حسن بابایی
دی ۱۶, ۱۴۰۲
داوری بین المللی استاد دکتر حسن بابایی
داوری بین المللی استاد دکتر حسن بابایی
دی ۱۲, ۱۴۰۲

حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر کوشا


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر کوشا
حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر کوشا
دی ۱۸, ۱۴۰۲
حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر کوشا
حقوق بین الملل خصوصی 2 دکتر کوشا
دی ۱۶, ۱۴۰۲

قاچاق،موادمخدروروانگردان استادسیدعبدالمجیداجتهادی


جمع کردن موارد ضبط شده

قاچاق،موادمخدروروانگردان استادسیدعبدالمجیداجتهادی
قاچاق،موادمخدروروانگردان استادسیدعبدالمجیداجتهادی
دی ۱۲, ۱۴۰۲

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر


جمع کردن موارد ضبط شده

سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
آذر ۲۱, ۱۴۰۲
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته استاد جهانگیر
آذر ۲۸, ۱۴۰۲

مدیریت بحران استاد جهانگیر


جمع کردن موارد ضبط شده

مدیریت بحران استاد جهانگیر
مدیریت بحران استاد جهانگیر
آذر ۲۱, ۱۴۰۲
مدیریت بحران استاد جهانگیر
مدیریت بحران استاد جهانگیر
آذر ۲۸, ۱۴۰۲

دعاوی خانواده استاد بی پروا


جمع کردن موارد ضبط شده

دعاوی خانواده استاد بی پروا
دعاوی خانواده استاد بی پروا
آذر ۱۲, ۱۴۰۲
دعاوی خانواده استاد بی پروا
دعاوی خانواده استاد بی پروا
آذر ۲۵, ۱۴۰۲

متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا


جمع کردن موارد ضبط شده

متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۲۰, ۱۴۰۲
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۱۹, ۱۴۰۲
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۱۴, ۱۴۰۲
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
متون حقوقی به زبان خارجی استاد بی پروا
دی ۱۷, ۱۴۰۲

حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
دی ۱۱, ۱۴۰۲
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
دی ۱۴, ۱۴۰۲
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
دی ۲۱, ۱۴۰۲
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
حقوق بین الملل عمومی (2) استاد بی پروا
دی ۱۶, ۱۴۰۲

کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی


جمع کردن موارد ضبط شده

کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
دی ۵, ۱۴۰۲
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
آذر ۱۴, ۱۴۰۲
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
آذر ۲۱, ۱۴۰۲
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
کارگاه 7 (جرائم اقتصادی و بانکی) استاد حمید بابایی
آذر ۲۸, ۱۴۰۲

حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی
حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی
آذر ۲۳, ۱۴۰۲
حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی
حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی
آذر ۱۶, ۱۴۰۲
حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی
حقوق جزای اختصاصی (2) استاد حمید بابایی
آذر ۳۰, ۱۴۰۲

دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی


جمع کردن موارد ضبط شده

دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی
دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

عدالت مالیاتی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

عدالت در بهره برداری


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

گزینش


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
شهریور ۱۸, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
دی ۲, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
دی ۱۱, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۲۱, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۲۸, ۱۴۰۲

هیات تحریریه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

انجمن علمی


جمع کردن موارد ضبط شده

انجمن علمی
انجمن علمی
آذر ۲۳, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
شهریور ۲۹, ۱۴۰۱
انجمن علمی
انجمن علمی
خرداد ۶, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
شهریور ۲۸, ۱۴۰۱
انجمن علمی
انجمن علمی
تیر ۱۳, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
آذر ۵, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
آبان ۲۳, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
آبان ۹, ۱۴۰۲

بسیج دانشجوئی


جمع کردن موارد ضبط شده

بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
شهریور ۱۵, ۱۴۰۱
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
آبان ۲۰, ۱۴۰۲
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
آبان ۲۳, ۱۴۰۲
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
آبان ۱۳, ۱۴۰۲
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
آبان ۸, ۱۴۰۲
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
آبان ۶, ۱۴۰۲
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
آبان ۱۰, ۱۴۰۲
بسیج دانشجوئی
بسیج دانشجوئی
شهریور ۷, ۱۴۰۱

شورای بسیج اساتید


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

محفل قرآنی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

طراحی رشته


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

امتحان جامع


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

ضیافت اندیشه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

جلسه دانش افزایی

 


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

پایان نامه ۱


جمع کردن موارد ضبط شده

پایان نامه ۱
پایان نامه ۱
شهریور ۲۸, ۱۴۰۲
پایان نامه ۱
پایان نامه ۱
شهریور ۲۷, ۱۴۰۲
پایان نامه ۱
پایان نامه ۱
شهریور ۱۹, ۱۴۰۲

کارگروه فرهنگی تحول


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نگارش رای


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

مصاحبه دکتر فضائلی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات اجرائی جذب


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

کمیسیون موارد خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست فرهنگی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.