تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی


جمع کردن موارد ضبط شده

تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی
تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی
آذر ۲۳, ۱۴۰۱
تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی
تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی
دی ۷, ۱۴۰۱
تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی
تصمیم گیری و تعیین خط و مشی دولتی استاد طالقانی
آذر ۳۰, ۱۴۰۱