نشست های علمی طرح اندیشه مطهر


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
اردیبهشت ۱۸, ۱۴۰۱
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۳, ۱۴۰۱
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
بهمن ۱۳, ۱۴۰۰