مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدیریت نظارت)استاد هادی رمضانیان فهندری


جمع کردن موارد ضبط شده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدیریت نظارت)استاد هادی رمضانیان فهندری
مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مدیریت نظارت)استاد هادی رمضانیان فهندری
اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۲