جرائم علیه اشخاص2(کارآموزی) دکتر وثیقی


جمع کردن موارد ضبط شده

جرائم علیه اشخاص2(کارآموزی) دکتر وثیقی
جرائم علیه اشخاص2(کارآموزی) دکتر وثیقی
فروردین ۱۸, ۱۴۰۳
جرائم علیه اشخاص2(کارآموزی) دکتر وثیقی
جرائم علیه اشخاص2(کارآموزی) دکتر وثیقی
فروردین ۱۵, ۱۴۰۳

اجرای احکام مدنی دکتر شاه حسینی


جمع کردن موارد ضبط شده

اجرای احکام مدنی دکتر شاه حسینی
اجرای احکام مدنی دکتر شاه حسینی
فروردین ۱۶, ۱۴۰۳
اجرای احکام مدنی دکتر شاه حسینی
اجرای احکام مدنی دکتر شاه حسینی
فروردین ۲۰, ۱۴۰۳

پروژه تحقیقاتی دکتر علیدوستی


جمع کردن موارد ضبط شده

پروژه تحقیقاتی دکتر علیدوستی
پروژه تحقیقاتی دکتر علیدوستی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۳
پروژه تحقیقاتی دکتر علیدوستی
پروژه تحقیقاتی دکتر علیدوستی
فروردین ۲۱, ۱۴۰۳

دعاوی خانواده(کارآموزی) دکتر دهقانی نیا


جمع کردن موارد ضبط شده

دعاوی خانواده(کارآموزی) دکتر دهقانی نیا
دعاوی خانواده(کارآموزی) دکتر دهقانی نیا
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۳
دعاوی خانواده(کارآموزی) دکتر دهقانی نیا
دعاوی خانواده(کارآموزی) دکتر دهقانی نیا
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۳

کمیته منتخب


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی


جمع کردن موارد ضبط شده

دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی
دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

عدالت مالیاتی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

عدالت در بهره برداری


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

گزینش


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
شهریور ۱۸, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
دی ۲, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
دی ۱۱, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۲۱, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۲۸, ۱۴۰۲

جلسه انجمن صنفی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات تحریریه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

شورای بسیج اساتید


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

ضیافت اندیشه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

جلسه دانش افزایی

 


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات اجرائی جذب


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

کمیسیون موارد خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست فرهنگی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.