دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی


جمع کردن موارد ضبط شده

دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی
دوره توانمندسازی رویداد ملی عدالت؛ آموزش عمومی
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

عدالت مالیاتی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

عدالت در بهره برداری


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
عدالت اقتصادی و تحقق آن در ارتباط با اقشار خاص
مرداد ۲۲, ۱۴۰۲

کرسی ترویجی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی


جمع کردن موارد ضبط شده

متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی
متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲
متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی
متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲
متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی
متون حقوقی (4) استاد علی قاسمی
فروردین ۱۵, ۱۴۰۲

متون حقوقی (4) استاد نواری


جمع کردن موارد ضبط شده

متون حقوقی (4) استاد نواری
متون حقوقی (4) استاد نواری
اسفند ۲۳, ۱۴۰۱
متون حقوقی (4) استاد نواری
متون حقوقی (4) استاد نواری
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲
متون حقوقی (4) استاد نواری
متون حقوقی (4) استاد نواری
فروردین ۱۵, ۱۴۰۲
متون حقوقی (4) استاد نواری
متون حقوقی (4) استاد نواری
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲

متون حقوقی (3) استاد منصوریان


جمع کردن موارد ضبط شده

متون حقوقی (3) استاد منصوریان
متون حقوقی (3) استاد منصوریان
خرداد ۲, ۱۴۰۲
متون حقوقی (3) استاد منصوریان
متون حقوقی (3) استاد منصوریان
خرداد ۹, ۱۴۰۲
متون حقوقی (3) استاد منصوریان
متون حقوقی (3) استاد منصوریان
خرداد ۹, ۱۴۰۲

پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی


جمع کردن موارد ضبط شده

پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۲
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
پروژه تحقیقاتی استاد علیدوستی
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲

متون فقه(7) استاد اسکندری


جمع کردن موارد ضبط شده

متون فقه(7) استاد اسکندری
متون فقه(7) استاد اسکندری
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
متون فقه(7) استاد اسکندری
متون فقه(7) استاد اسکندری
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲
متون فقه(7) استاد اسکندری
متون فقه(7) استاد اسکندری
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲

متون فقه(7) استاد فرجی


جمع کردن موارد ضبط شده

متون فقه(7) استاد فرجی
متون فقه(7) استاد فرجی
فروردین ۲۶, ۱۴۰۲
متون فقه(7) استاد فرجی
متون فقه(7) استاد فرجی
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲
متون فقه(7) استاد فرجی
متون فقه(7) استاد فرجی
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲
متون فقه(7) استاد فرجی
متون فقه(7) استاد فرجی
فروردین ۲۶, ۱۴۰۲

متون فقه (6) استاد باقری زیاری


جمع کردن موارد ضبط شده

متون فقه (6) استاد باقری زیاری
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
اسفند ۲۰, ۱۴۰۱
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
فروردین ۲۶, ۱۴۰۲
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
خرداد ۲۰, ۱۴۰۲
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
متون فقه (6) استاد باقری زیاری
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲

متون فقه (5) استاد مهدی هادی


جمع کردن موارد ضبط شده

متون فقه (5) استاد مهدی هادی
متون فقه (5) استاد مهدی هادی
خرداد ۱۵, ۱۴۰۲
متون فقه (5) استاد مهدی هادی
متون فقه (5) استاد مهدی هادی
فروردین ۱۴, ۱۴۰۲
متون فقه (5) استاد مهدی هادی
متون فقه (5) استاد مهدی هادی
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲

حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری
حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری
فروردین ۱۴, ۱۴۰۲
حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری
حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲
حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری
حقوق مدنی (8) استاد خواجه پیری
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲

حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
خرداد ۴, ۱۴۰۲
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
اسفند ۲۲, ۱۴۰۱
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
حقوق سازمانهای بین المللی استاد دیهیم
فروردین ۱۴, ۱۴۰۲

قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی


جمع کردن موارد ضبط شده

قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
فروردین ۱۶, ۱۴۰۲
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
خرداد ۱۷, ۱۴۰۲
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
فروردین ۳۰, ۱۴۰۲
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
قواعد فقه (2) استاد حسینی زندآبادی
اسفند ۲۴, ۱۴۰۱

قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری


جمع کردن موارد ضبط شده

قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
فروردین ۱۵, ۱۴۰۲
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
قواعد فقه (2) استاد محمدهادی ناصری
فروردین ۲۴, ۱۴۰۲

آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی


جمع کردن موارد ضبط شده

آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی
آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی
آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲
آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی
آئین دادرسی کیفری (2) استاد طهماسبی
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲

پزشکی قانونی استاد قره داغی


جمع کردن موارد ضبط شده

پزشکی قانونی استاد قره داغی
پزشکی قانونی استاد قره داغی
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲
پزشکی قانونی استاد قره داغی
پزشکی قانونی استاد قره داغی
اسفند ۲۳, ۱۴۰۱
پزشکی قانونی استاد قره داغی
پزشکی قانونی استاد قره داغی
فروردین ۱۵, ۱۴۰۲
پزشکی قانونی استاد قره داغی
پزشکی قانونی استاد قره داغی
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲

جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد


جمع کردن موارد ضبط شده

جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
خرداد ۱۲, ۱۴۰۲
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
فروردین ۲۲, ۱۴۰۲
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
فروردین ۲۹, ۱۴۰۲
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
اسفند ۲۳, ۱۴۰۱
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
خرداد ۱۳, ۱۴۰۲
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
جرم شناسی استاد حسین زاده رکن آباد
فروردین ۱۵, ۱۴۰۲

حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا
حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا
فروردین ۱۴, ۱۴۰۲
حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا
حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا
فروردین ۲۸, ۱۴۰۲
حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا
حقوق بین الملل خصوصی 2 استاد کوشا
فروردین ۲۱, ۱۴۰۲

حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش


جمع کردن موارد ضبط شده

حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
خرداد ۱۵, ۱۴۰۲
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
اسفند ۲۱, ۱۴۰۱
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
حقوق جزای اختصاصی (2) (کارشناسی )استاد صادق منش
اردیبهشت ۳۱, ۱۴۰۲

حقو مدنی (6) استاد داروی


جمع کردن موارد ضبط شده

حقو مدنی (6) استاد داروی
حقو مدنی (6) استاد داروی
فروردین ۲۰, ۱۴۰۲
حقو مدنی (6) استاد داروی
حقو مدنی (6) استاد داروی
فروردین ۱۹, ۱۴۰۲
حقو مدنی (6) استاد داروی
حقو مدنی (6) استاد داروی
فروردین ۲۷, ۱۴۰۲
حقو مدنی (6) استاد داروی
حقو مدنی (6) استاد داروی
خرداد ۷, ۱۴۰۲
حقو مدنی (6) استاد داروی
حقو مدنی (6) استاد داروی
فروردین ۲۶, ۱۴۰۲

دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی


جمع کردن موارد ضبط شده

دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی
دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی
فروردین ۳۰, ۱۴۰۲
دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی
دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی
فروردین ۱۶, ۱۴۰۲
دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی
دانش خانواده و جمعیت استاد بقایی
خرداد ۱۲, ۱۴۰۲

انقلاب اسلامی ایران استاد سعیدی


جمع کردن موارد ضبط شده

انقلاب اسلامی ایران استاد سعیدی
انقلاب اسلامی ایران استاد سعیدی
فروردین ۱۶, ۱۴۰۲
انقلاب اسلامی ایران استاد سعیدی
انقلاب اسلامی ایران استاد سعیدی
فروردین ۳۱, ۱۴۰۲

گزینش


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

آزمون قرآن


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر


جمع کردن موارد ضبط شده

نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
شهریور ۱۸, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۲۱, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۱۴, ۱۴۰۲
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
نشست های علمی طرح اندیشه مطهر
مرداد ۲۸, ۱۴۰۲

جلسه انجمن صنفی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات تحریریه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

شورای بسیج اساتید


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

ضیافت اندیشه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

جلسه دانش افزایی

 


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

مشاوره و سلامت


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

دوره مهارت های حقوقی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات ممیزه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

دوره جامع حقوق اراضی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

هیات اجرائی جذب


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

کمیسیون موارد خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نشست فرهنگی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

رفع اشکال احکام


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

روانخوانی قرآن


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.