انجمن علمی


جمع کردن موارد ضبط شده

انجمن علمی
انجمن علمی
آذر ۲۳, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
شهریور ۲۹, ۱۴۰۱
انجمن علمی
انجمن علمی
خرداد ۶, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
شهریور ۲۸, ۱۴۰۱
انجمن علمی
انجمن علمی
تیر ۱۳, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
آذر ۵, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
آبان ۲۳, ۱۴۰۲
انجمن علمی
انجمن علمی
آبان ۹, ۱۴۰۲

محفل قرآنی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

طراحی رشته


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

امتحان جامع


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

ضیافت اندیشه


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

کارگروه فرهنگی تحول


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

نگارش رای


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

مصاحبه دکتر فضائلی


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.

کمیسیون موارد خاص


جمع کردن موارد ضبط شده

این کلاس در حال حاضر هیچ مورد ضبط شده ای ندارد.